Souhlas se zpracováním osobních údajů (EN below)

Platnost: celý portál PO>STUDIUM

Používáním portálu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem portálu PO>STUDIUM (LF v Plzni, organizační složka Univerzity Karlovy), pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v registračním  formuláři, a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň potvrzujete, že jste si vědom/a svých práv dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Potvrzujete, že se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře jste byl/a seznámen/a, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


Účel zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů jsou všechny údaje v registračním formuláři a v profilu uživatele shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení uživateli registrovanému v portálu PO>STUDIUM prostřednictvím elektronických prostředků (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), např. informace  o novinkách, webinářích apod. Uživatel může zasílání informací následně kdykoliv odmítnout - viz. informace, které jsou součástí textu zápatí každého e-mailu zaslaného portálem PO>STUDIUM. Sumarizované údaje z registračního formuláře a z profilu uživatele mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.


Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


Ukládání dalších informací

Při vyžádání webového obsahu v e-learningové platformě PO>STUDIUM jsou uloženy následující přístupové informace:

 • Adresa IP přístupového klienta
 • Datum a čas přístupu
 • Otevřená webová stránka
 • Návratový kód požadavku webového serveru
 • Velikost dodaného souboru
 • Webová stránka, která odkazuje na distribuovanou webovou stránku ("Referer")
 • Identifikace typu prohlížeče předaná webovým prohlížečem
 • V případě chyby: chybová zpráva vydaná webovým serverem

Tyto údaje jsou uchovávány výhradně pro technické a statistické účely. Informace, a to ani jejich části, nejsou posílány do dalších databází a nejsou předávány třetím stranám. Veškeré přenosy dat se provádějí za bezpečných podmínek.
Kromě toho jsou ukládány všechny údaje, které uživatelé uvádějí volitelně, stejně jako data pocházející z používání platformy. Patří sem osobní příspěvky do fór, blogů a wiki. Tyto údaje mohou být použity pro účely výuky a učení pro dokončení úkolů v rámci kurzu.


Použití souborů cookie

Cookies (krátké textové informace) se používají v portálu PO>STUDIUM ve dvou podobách:

 1. Moodle ID: pokud se používá tento cookie, při prvním použití se uloží jméno přihlašovacího jména a je uloženo na platformě moodle i po odhlášení. Přihlašovací jméno se pak automaticky zobrazí pro další přihlašovací údaje. Použití tohoto cookie je nepovinné.
 2. Session Moodle: Tento soubor cookie je nezbytný k tomu, aby přihlašování zůstalo zachováno při příchodu na další stránku stránky moodle. Tento soubor cookie je smazán, jakmile je webový prohlížeč zavřen nebo se uživatel odhlásí z platformy moodle. Použití tohoto souboru cookie je povinné.

Licenční podmínky používání portálu PO>STUDIUM

Platnost: celý portál PO>STUDIUM
Všechna díla publikovaná na portálu podléhají licenci Creative Commons . Chcete-li použít dílo publikované v portálu PO>STUDIUM:

 • musíte jej citovat způsobem, který je u každého díla uveden,
 • vytváříte-li odvozená (upravená) díla, musíte zachovat licenci,
 • nesmíte jej využít komerčně.

Lékařská fakulta v Plzni je držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu PO>STUDIUM.


Odborník ve zdravotnictví

Platnost: pouze vybrané materiály v portálu PO>STUDIUM
Vybrané studijní materiály v portálu PO>STUDIUM jsou určeny zdravotnickým odborníkům v České republice, nikoli laické veřejnosti.
Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).

Terms of Use


Purpose of personal data processing, Declaration of controller, Storage of other information, Use of cookies, Licence conditions of use of the portal PO>STUDIUM

Validity: all the portal PO>STUDIUM

I agree that the controller of the portal PO>STUDIUM, division of CU in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen, collects, stores and processes personal data included in this form for the purposes defined below. My consent applies to all data included in this form for an indefinite period of time from the date of granting the consent. Equally I am aware of my rights pursuant according to Act No. 110/2019 Coll. on the Processing of Personal Data. I have been acquainted with all the parts of the form. All filled out data are true and correct and I have provided them on my own free will.

Purpose of personal data processing

In compliance with Act No. 110/2019 Coll. on the Processing of Personal Data, all personal data collected in this form are collected and processed exclusively for the purpose of sending information to the user registered in the portal PO>STUDIUM via electronic means (under Act No. 480/2004 Coll., on certain Information Society Services), e.g. information concerning News, Discussions and Consultation. The user may refuse to receive the information any time afterwards – see the information embodied in the text figuring in the footnote of each e-mail sent by the portal PO>STUDIUM. For his internal needs the controller may use summarized data from this form for statistical purposes.

Declaration of controller

The controller declares that he will collect personal data in an extent that is necessary for fulfilment of the specified purpose and process them only in accordance with the purpose for which the data were collected. Employees of the controller, other natural persons who process personal data on the basis of an agreement concluded with the controller and other persons shall be obliged to maintain confidentiality of personal data and security measures whose publishing would endanger the security of personal data. The obligation to maintain confidentiality shall survive termination of employment or the relevant work.

Storage of other information

The following access information are stored when the website content is requested from the e-learning platform PO>STUDIUM:

 • Client’s IP address
 • Date and time of access
 • Accessed website
 • Return code of the website server request
 • Size of the provided file
 • Website referring to the distributed website ("Referer")
 • Identification of the type of browser given by the web browser
 • In case of error: error notification issued by the web server

These data are stored exclusively for technical and statistical purposes. The data or their parts are not sent to other databases and they are not transferred to a third party. All transmissions of data shall be done under safe conditions.

Furthermore all data provided voluntarily by the users, as well as data collected during the usage of the platform, are stored. It concerns personal posts on forums, blogs and wiki. These data may be used for teaching and learning purposes in order to finish tasks of a course.

Use of cookies

Two following types of cookies (small blocks of data) are used in the e-learning platform PO>STUDIUM:

 1. Moodle ID: in case of this cookie, after being used for the first time, the login name is stored on the moodle platform even after the log out. The user name is automatically shown for further login data. The use of this cookie is not obligatory.
 2. Session Moodle: This cookie is necessary for keeping the login information when visiting another site of the moodle site. This cookie is deleted once the website has been closed or once the user has logged out from the moodle platform. The usage of this cookie file is obligatory.

Licence conditions of the use of the portal PO>STUDIUM

Validity: all the portal PO>STUDIUM

All works published on the portal PO>STUDIUM are subject to the licence Creative Commons Licence CC BY-NC-SA . If you want to use a work published on the portal PO>STUDIUM:

 • you must quote it in a way mentioned in each work,
 • you must keep the licence if you create a derivative (modified) work,
 • you may not use it for commercial purposes.

The Faculty of Medicine in Pilsen is the holder of a non-exclusive licence for all copyright works published on the portal PO>STUDIUM.

Healthcare professional

Validity: only selected materials on the portal PO>STUDIUM

Selected study materials on the portal PO>STUDIUM are intended for healthcare professionals in the Czech Republic, not for non-expert public.

A healthcare professional means a person entitled to prescribe or dispense human medicinal products (doctor, pharmacist).


Naposledy změněno: pátek, 27. srpna 2021, 16.10