English below

Jsme jediná univerzitní online platforma v ČR, která nabízí kvalitní postgraduální, celoživotní a specializační vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví.

Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice.

Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons.  Držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu postudium.cz je Lékařská fakulta v Plzni.

Hlavní aktivity
 • Webináře
 • Produkce a postprodukce záznamů z odborných seminářů a konferencí
 • Tvorba akreditovaných online kurzů
 • Publikace odborných novinek
 • Vzdělávací programy pro laboratoře a nemocnice
 • e-learningové kurzy na míru
 • záznamy odborných konferencí, videokonference, webináře
 • odborné konzultace
 • přednášky


Jsme portál se silnou uživatelskou základnou a multioborovou působností.

 • 3 300+ registrovaných uživatelů
 • 2 800+ vydaných certifikátů
 • 200+ vzdělávacích kurzů
 • Každoročně pořádáme alespoň 10 webinářů, nový obsah se v portálu objevuje minimálně každých 14 dní

Výhody registrace

Registrace do portálu je zdarma a umožní Vám:

 • individualizaci studia - můžete sledovat Váš pokrok v kurzu, nastavit si vzhled prostředí (viditelnost postranních bloků, ukládání vlastních souborů, publikace informací o sobě ...)
 • testovat se - testy jsou jednou z nejefektivněších forem zapamatování si informací a dávají uživateli zpětnou vazbu, zda udržel důležité informace
 • získat certifikáty - pro formální zakončení kurzů a získání kreditů celoživotního vzdělávání slouží generování certifikátů. Více informací k poplatkům za certifikáty najdete zde.
 • komentovat a vkládat diskusní příspěvky - registrovaný uživatel může publikovat své názory, komentovat příspěvky ostatních, zadávat dotazy konzultantům
 • vytvářet obsah - například psát vlastní blog, publikovat článek nebo odbornou novinku

Registrace je jednoduchá, automatizovaná a nezabere více než 3 minuty.
Registrovat se můžete zde.

Spolupracující instituce

Ústav klinické biochemie a hematologie, LF UK a FN v Plzni
Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice, a.s.
Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav
NRI pro virové hepatitidy a AIDS, Státní zdravotní ústav
Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno


Historie projektu

Portál vznikl v roce 2008 jako iniciativa Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Klatovské nemocnice a.s. a firmy Abbott Diagnostics s.r.o. Česká republika pod názvem CEVA. V roce 2009 získal projekt CEVA ISSN a od roku 2014 je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. V roce 2019 došlo k přejmenování na PO>STUDIUM.About the portal

We are the only university platform in the Czech Republic offering high quality postgraduate, lifelong and specialized education of doctors and other health care professionals.

The primary objective of the portal PO>STUDIUM is to spread quality and independent information mainly among doctors of all specialities, bio analysts, medical laboratory technicians and nurses; and to support applied research in the Czech Republic and Slovakia.

The Faculty of Medicine in Pilsen is the main guarantor of quality and independence of the portal, nevertheless the content is created in cooperation with a number of other institutions. The teaching materials are provided free of charge and distributed under the open and transparent licence Creative Commons, if not stated otherwise. The Faculty of Medicine in Pilsen is a holder of a non-exclusive licence for all copyright works published on the portal postudium.cz.

Main activities

 • Webinars
 • Production and post production of recordings of professional workshops and conferences
 • Creation of accredited online courses
 • Publication of professional news
 • Educational programmes for laboratories and hospitals
 • Tailor-made e-learning courses
 • Recordings of professional conferences, videoconferences, webinars
 • Academic consultation
 • Lectures

Our portal has a significant user base and multidisciplinary dimension.

 • 3 300+ registered users
 • 2 800+ issued certificates
 • 200+ courses
 • Each year we organize at least 10 webinars and new content is added on the portal every two weeks.

Advantages of registration

The registration to the portal is free of charge and it enables you to:

 • Individualize your study – you may follow your progress in the course, choose the appearance of the portal (visualize side blocks, download your own files, publish information about yourself …);
 • Test yourself – tests are one of the most efficient ways to memorize information and a valuable feedback about the scope of retained information;
 • Obtain certificates – the courses are formally terminated by the issue of certificates which also prove the number of granted credits of lifelong education. More information about fees for certificates may be found here;
 • Comment and enter posts in discussions – registered users can post their opinions, comment on posts of others, ask questions to consultants;
 • Create the content – e.g. write your own blog, publish articles or professional new;
 • The registration is easy, automatic and takes no longer than 3 minutes.

You may register here.

Cooperating institutions

Institute of Clinical Biochemistry and Hematology (ICBH), Charles University Medical School and Faculty Hospital in Pilsen
Department of Clinical Laboratories, Klatovská nemocnice, a.s
Department of Laboratory Medicine, Masaryk Memorial Cancer Institute (MMCI) in Brno
National Reference Laboratory for Viral Hepatitis, The National Institute of Public Health, Prague
Department of Clinical Hematology, The University Hospital Brno

Project history
The portal was founded as CEVA in 2008 and had been initiated by the Faculty of Medicine in Pilsen Charles University, the hospital Klatovská nemocnice, a.s. and the company Abbott Diagnostics s.r.o. Česká republika. In 2009 the project CEVA obtained ISSN and was registered as one of peer-reviewed journals without impact factor. In 2019 the name of the portal was changed to PO>STUDIUM.


Last modified: Thursday, 19 August 2021, 9:06 AM