English below

Obchodní podmínky portálu PO>STUDIUM (postudium.cz)

1.     Úvodní ustanovení

Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. 

Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta V Plzni Univerzity Karlovy, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí.

Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons.  

Držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu postudium.cz je Lékařská fakulta v Plzni.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu prodávajícího.

Prodávající je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň, IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 (dále jen „Prodávající“).

Portál PO>STUDIUM je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://postudium.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2.    Objednávky a platby

Studium v kurzech a účast na webinářích (prezenční/online) je zdarma, vydání certifikátu je zpoplatněno částkou 200,- Kč. Můžete také využít zvýhodněné roční předplatné všech kurzů za 2 500,- Kč.

Platbu je možné uhradit bankovním převodem na:

Číslo účtu: 61633311/0100

Variabilní symbol – 8029

Do poznámky prosím uveďte své jméno a název kurzu/webináře, abychom mohli Vaši platbu identifikovat.

Objednávky je také možné hradit prostřednictvím platební brány.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Informace k poplatkům a předplatnému jsou k dispozici také zde: https://postudium.cz/mod/page/view.php?id=6704

3.    Způsoby zpřístupnění obsahu a vydávání certifikátů

Veškeré objednávky přijímány a vyřizovány prostřednictvím portálu. Certifikáty jsou generovány a zasílány také pouze online.  

4.    Slevy

Pro zaměstnance Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a synlab czech s.r.o. je vydání certifikátů zdarma.

5.    Reklamace

§  Jak má zákazník reklamaci ohlásit?
Emailem na postudium@lfp.cuni.cz. V emailu popište problém a kurz, o který se jedná.  

§  Za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit?
Reklamaci obsahu kurzu nebo technických vad portálu není možné uplatnit po vygenerování certifikátu za absolvování kurzu.  

§  Jakým způsobem bude zákazník ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován?
Budeme Vás kontaktovat emailem.

Prodávající, po prozkoumání popisu problému a ověření na portálu:

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a dle možností a dohody s kupujícím provede nápravu nebo vrátí kupujícímu uhrazenou částku
  • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.    Storno objednávky

Objednávku může kupující stornovat telefonicky, případně emailem na postudium@lfp.cuni.cz do 12 hodin od potvrzení objednávky. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v potvrzovacím emailu, který obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

7.    Ochrana osobních údajů

Používáním portálu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem portálu PO>STUDIUM (LF v Plzni, organizační složka UK), pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři, a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň potvrzujete, že jste si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Potvrzujete, že se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře jste byl/a seznámen/a, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů jsou všechny údaje v registračním formuláři a v profilu uživatele shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení uživateli registrovanému v portálu PO>STUDIUM prostřednictvím elektronických prostředků (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), např. informace o novinkách, webinářích apod.

Uživatel může zasílání informací následně kdykoliv odmítnout - viz informace, které jsou součástí textu zápatí každého e-mailu zaslaného portálem PO>STUDIUM. Sumarizované údaje z registračního formuláře a z profilu uživatele mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.


Terms and Conditions of the portal PO>STUDIUM (postudium.cz)

1.     Introductory provisions

The primary objective of the portal PO>STUDIUM is to spread quality and independent information mainly among doctors of all specialities, bio analysts, medical laboratory technicians and nurses; and to support applied research in the Czech Republic and Slovakia. 

The Faculty of Medicine in Pilsen is the main guarantor of quality and independence of the portal, nevertheless the content is created in cooperation with a number of other institutions.

The teaching materials are provided free of charge and distributed under the open and transparent licence Creative Commons, if not stated otherwise.

The Faculty of Medicine in Pilsen is a holder of a non-exclusive licence for all copyright works published on the portal postudium.cz.

In accordance with the provisions of Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the ‘Civil Code’), these Terms and Conditions govern the mutual rights and obligations of the Contracting Parties arising in connection with the conclusion of the Purchase Agreement (hereinafter referred to as the ‘Purchase Agreement’) between the Seller and another physical person (hereinafter referred to as the ‘Buyer’) via the internet portal of the Seller.

The Seller is Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, 323 00 Pilsen, ID No. 00216208, Tax ID No. CZ00216208 (hereinafter referred to as the ‘Seller’).

The portal PO>STUDIUM is operated by the Seller on a website http://postudium.cz (hereinafter referred to as the ‘Website’) through the interface of the Website (hereinafter referred to as the ‘Web Interface’). The provisions of the Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement. The Purchase Agreement and the Terms and Conditions are drafted in Czech. The Purchase Agreement can only be concluded in Czech.

By taking over the goods from the Seller or from the carrier, the Buyer accepts these Terms and Conditions and the Complaints Procedure.


2.    Orders and payments

The access to courses and attendance at webinars (attended/online) is free of charge, the issue of certificate costs 200 CZK. You may also take advantage of the annual subscription to all courses for 2 500 CZK.

It is possible to make a bank transfer to the following account:

Account number: 61633311/0100

Variable payment symbol – 8029

For identification of your payment please put your name and the name of the course/webinar in the payment description.

Orders may also be paid via a payment gateway.

The Buyer agrees to the use of remote means of communication when concluding the Purchase Agreement. Costs incurred to the Buyer when using remote means of communication in connection with the conclusion of the Purchase Agreement (costs of Internet connection, telephone call costs) are borne by the Buyer himself.

Information on fees and subscription may be found also at: https://postudium.cz/mod/page/view.php?id=6704

3.    Means of access to the content and issue of certificates

All orders are received and processed solely via the portal. Also the certificates are generated and sent online only.

4.    Discounts

The certificates are issued free of charge to the employees and students of the Faculty of Medicine in Pilsen, University Hospital Pilsen and synlab czech s.r.o.

5.    Complaints

§  How does a customer make a complaint?  

By sending an email to postudium@lfp.cuni.cz describing the problem and the course concerned.  

§  What are the conditions under which it is not possible to make a complaint?

It is not possible to make a complaint about the content of a course or technical defect of the portal after the certificate of completion is generated.  

§  How will the customer be contacted and informed in the course of the complaint proceedings? We will contact you by email.

After analysing the description of the problem and verifying the portal, the Seller will:

  • accept the complaint as justified and where possible make corrections or return the funds according to the agreement with the Buyer
  • acknowledge the complaint as not justified and reject it immediately

The Seller issues a written confirmation – complaint protocol – to the Buyer about the application of the rights of liability for defects as well as about repair and its duration, or about the settlement of the complaint.

Complaints, including the removal of a defect, must be settled without undue delay within 30 days of the date of making the complaint at the latest unless agreed upon otherwise by the Seller and the Buyer. After this period the Buyer may demand a reasonable discount on the purchase price or withdraw from the Purchase Agreement.

6.    Order cancellation

The Buyer may cancel the order by phone or by email sent to postudium@lfp.cuni.cz within 12 hours of the order confirmation. In written form the cancellation must contain the number of the order, which is stated in the confirmation email sent to your contact e-mail after the order has been successfully placed.

The Seller has the right not to accept the order or to withdraw from the order, see „Withdrawal from the Purchase Agreement concluded by using remote means of communication. Before the withdrawal the Seller is always obliged to inform the customer about it.

7.    Personal data protection

By using the portal you agree to the collecting, storing and processing of personal data included in this form by the controller of the portal PO>STUDIUM (Faculty of Medicine in Pilsen, organizational unit of CU) for the purpose specified below. You grant this consent for all data contained in the registration form for an indefinite period of time of the date of granting the consent. Equally, you confirm that you are aware of your rights under Act No. 110/2019 Coll., on the Protection of Personal Data. You confirm that you have been acquainted with all the parts of the form and that all filled out data are true and correct and provided on your own free will.

In compliance with Act No. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data, all personal data in the registration form are collected and processed exclusively for the purpose of sending information to the user registered in the portal PO>STUDIUM via electronic means (under Act No. 480/2004 Coll., on certain Information Society Services), e.g. information concerning news, webinars etc.

The user may refuse to receive the information any time afterwards – see the information embodied in the text figuring in the footnote of each e-mail sent by the portal PO>STUDIUM. For his internal needs the controller may use summarized data from this form for statistical purposes.

These Terms and Conditions enter into force on 1 January 2021.Last modified: Wednesday, 15 February 2023, 3:17 PM