Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu PO>STUDIUM (postudium.cz)

1.     Úvodní ustanovení

Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. 

Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta V Plzni Univerzity Karlovy, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí.

Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons.  

Držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu postudium.cz je Lékařská fakulta v Plzni.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu prodávajícího.

Prodávající je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň, IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 (dále jen „Prodávající“).

Portál PO>STUDIUM je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://postudium.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2.    Objednávky a platby

Studium v kurzech a účast na webinářích (prezenční/online) je zdarma, vydání certifikátu je zpoplatněno částkou 200,- Kč. Můžete také využít zvýhodněné roční předplatné všech kurzů za 2 500,- Kč.

Platbu je možné uhradit bankovním převodem na:

Číslo účtu: 61633311/0100

Variabilní symbol – 8029

Do poznámky prosím uveďte své jméno a název kurzu/webináře, abychom mohli Vaši platbu identifikovat.

Objednávky je také možné hradit prostřednictvím platební brány.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Informace k poplatkům a předplatnému jsou k dispozici také zde: https://postudium.cz/mod/page/view.php?id=6704

3.    Způsoby zpřístupnění obsahu a vydávání certifikátů

Veškeré objednávky přijímány a vyřizovány prostřednictvím portálu. Certifikáty jsou generovány a zasílány také pouze online.  

4.    Slevy

Pro zaměstnance Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a synlab czech s.r.o. je vydání certifikátů zdarma.

5.    Reklamace

§  Jak má zákazník reklamaci ohlásit?  

Emailem na postudium@lfp.cuni.cz. V emailu popište problém a kurz, o který se jedná.  

§  Za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit?

Reklamaci obsahu kurzu nebo technických vad portálu není možné uplatnit po vygenerování certifikátu za absolvování kurzu.  

§  potřebné náležitosti (např. reklamační formulář) – myslím, že nám stačí

§  Jakým způsobem bude zákazník ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován? Budeme Vás kontaktovat emailem.

Prodávající, po prozkoumání popisu problému a ověření na portálu:

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a dle možností a dohody s kupujícím provede nápravu nebo vrátí kupujícímu uhrazenou částku
  • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.    Storno objednávky

Objednávku může kupující stornovat telefonicky, případně emailem na postudium@lfp.cuni.cz do 12 hodin od potvrzení objednávky. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v potvrzovacím emailu, který obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

7.    Ochrana osobních údajů

Používáním portálu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem portálu PO>STUDIUM (LF v Plzni, organizační složka UK), pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři, a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň potvrzujete, že jste si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Potvrzujete, že se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře jste byl/a seznámen/a, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů jsou všechny údaje v registračním formuláři a v profilu uživatele shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení uživateli registrovanému v portálu PO>STUDIUM prostřednictvím elektronických prostředků (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), např. informace o novinkách, webinářích apod.

Uživatel může zasílání informací následně kdykoliv odmítnout - viz informace, které jsou součástí textu zápatí každého e-mailu zaslaného portálem PO>STUDIUM. Sumarizované údaje z registračního formuláře a z profilu uživatele mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.


Last modified: Středa, 24 březen 2021, 3:22