Souhlas se zpracováním osobních údajů

Platnost: celý portál PO>STUDIUM
Používáním portálu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem portálu PO>STUDIUM (LF v Plzni, organizační složka UK v Praze), pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v registračním  formuláři, a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň potvrzujete, že jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzujete, že se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře jste byl/a seznámen/a, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje v registračním formuláři a v profilu uživatele shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení uživateli registrovanému v portálu PO>STUDIUM prostřednictvím elektronických prostředků (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), např. informace  o novinkách, webinářích apod. Uživatel může zasílání informací následně kdykoliv odmítnout - viz. informace, které jsou součástí textu zápatí každého e-mailu zaslaného portálem PO>STUDIUM. Sumarizované údaje z registračního formuláře a z profilu uživatele mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.


Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


Ukládání dalších informací

Při vyžádání webového obsahu v e-learningové platformě PO>STUDIUM jsou uloženy následující přístupové informace:

 • Adresa IP přístupového klienta
 • Datum a čas přístupu
 • Otevřená webová stránka
 • Návratový kód požadavku webového serveru
 • Velikost dodaného souboru
 • Webová stránka, která odkazuje na distribuovanou webovou stránku ("Referer")
 • Identifikace typu prohlížeče předaná webovým prohlížečem
 • V případě chyby: chybová zpráva vydaná webovým serverem

Tyto údaje jsou uchovávány výhradně pro technické a statistické účely. Informace, a to ani jejich části, nejsou posílány do dalších databází a nejsou předávány třetím stranám. Veškeré přenosy dat se provádějí za bezpečných podmínek.
Kromě toho jsou ukládány všechny údaje, které uživatelé uvádějí volitelně, stejně jako data pocházející z používání platformy. Patří sem osobní příspěvky do fór, blogů a wiki. Tyto údaje mohou být použity pro účely výuky a učení pro dokončení úkolů v rámci kurzu.


Použití souborů cookie

Cookies (krátké textové informace) se používají v portálu PO>STUDIUM ve dvou podobách:

 1. Moodle ID: pokud se používá tento cookie, při prvním použití se uloží jméno přihlašovacího jména a je uloženo na platformě moodle i po odhlášení. Přihlašovací jméno se pak automaticky zobrazí pro další přihlašovací údaje. Použití tohoto cookie je nepovinné.
 2. Session Moodle: Tento soubor cookie je nezbytný k tomu, aby přihlašování zůstalo zachováno při příchodu na další stránku stránky moodle. Tento soubor cookie je smazán, jakmile je webový prohlížeč zavřen nebo se uživatel odhlásí z platformy moodle. Použití tohoto souboru cookie je povinné.

Licenční podmínky používání portálu PO>STUDIUM

Platnost: celý portál PO>STUDIUM
Všechna díla publikovaná na portálu podléhají licenci Creative Commons . Chcete-li použít dílo publikované v portálu PO>STUDIUM:

 • musíte jej citovat způsobem, který je u každého díla uveden,
 • vytváříte-li odvozená (upravená) díla, musíte zachovat licenci,
 • nesmíte jej využít komerčně.

Lékařská fakulta v Plzni je držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu PO>STUDIUM.


Odborník ve zdravotnictví

Platnost: pouze vybrané materiály v portálu PO>STUDIUM
Vybrané studijní materiály v portálu PO>STUDIUM jsou určeny zdravotnickým odborníkům v České republice, nikoli laické veřejnosti.
Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).


Last modified: Wednesday, 13 January 2021, 9:05 AM