Souhlas se zpracováním osobních údajů

Platnost: celý portál CEVA

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem  portálu CEVA, organizační složka UK v Praze, LF v Plzni, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle§ 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení uživateli registrovanému v portálu CEVA prostřednictvím elektronických prostředků (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), např. informace  o Novinkách, Diskuzích a Konzultacích apod. Uživatel může zasílání informací následně kdykoliv odmítnout - viz. informace, které jsou součástí textu zápatí každého e-mailu zaslaného portálem CEVA. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Ukládání dalších informací

Při vyžádání webového obsahu v e-learningové platformě CEVA jsou uloženy následující přístupové informace:

 • Adresa IP přístupového klienta
 • Datum a čas přístupu
 • Otevřená webová stránka
 • Návratový kód požadavku webového serveru
 • Velikost dodaného souboru
 • Webová stránka, která odkazuje na distribuovanou webovou stránku ("Referer")
 • Identifikace typu prohlížeče předaná webovým prohlížečem
 • V případě chyby: chybová zpráva vydaná webovým serverem

Tyto údaje jsou uchovávány výhradně pro technické a statistické účely. Informace, a to ani jejich části, nejsou posílány do dalších databází a nejsou předávány třetím stranám. Veškeré přenosy dat se provádějí za bezpečných podmínek.

Kromě toho jsou ukládány všechny údaje, které uživatelé uvádějí volitelně, stejně jako data pocházející z používání platformy. Patří sem osobní příspěvky do fór, blogů a wiki. Tyto údaje mohou být použity pro účely výuky a učení pro dokončení úkolů v rámci kurzu.

Použití souborů cookie

Cookies (krátké textové informace) se používají v e-learningové platformě CEVA ve dvou podobách:

 1. Moodle ID: pokud se používá tento cookie, při prvním použití se uloží jméno přihlašovacího jména a je uloženo na platformě moodle i po odhlášení. Přihlašovací jméno se pak automaticky zobrazí pro další přihlašovací údaje. Použití tohoto cookie je nepovinné.
 2. Session Moodle: Tento soubor cookie je nezbytný k tomu, aby přihlašování zůstalo zachováno při příchodu na další stránku stránky moodle. Tento soubor cookie je smazán, jakmile je webový prohlížeč zavřen nebo se uživatel odhlásí z platformy moodle. Použití tohoto souboru cookie je povinné.

Licenční podmínky používání portálu CEVA

Platnost: celý portál CEVA

Všechna díla publikovaná v portálu CEVA podléhají licenci Creative Commons Licence CC BY-NC-SA. Chcete-li použít dílo publikované v portálu CEVA:

 • musíte jej citovat způsobem, který je u každého díla uveden,
 • vytváříte-li odvozená (upravená) díla, musíte zachovat licenci,
 • nesmíte jej využít komerčně.

Lékařská fakulta v Plzni je držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu CEVA.

Odborník ve zdravotnictví

Platnost: pouze vybrané materiály v portálu CEVA

Vybrané studijní materiály v portálu CEVA jsou určeny zdravotnickým odborníkům v České republice, nikoli laické veřejnosti.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).

Last modified: Středa, 10 březen 2021, 8:09