Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin má podle Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) Guidelines pět stadií, která se v podstatě dělí podle hodnoty glomerulární fltrace. Prrvé stadium představuje počátek onemocnění s ještě normální (či dokonce zvýšenou) hodnotou glomerulární filtrace, 2. až 4. stadium pak onemocnění s progresivně klesající hodnotou GF a konečně stadium páté je konečné stadium onemocnění ledvin (end-stage renal disease, ESRD); glomerulární filtrace je již tak snížená (pod 0,25 ml/s), že je nutné zahájení léčby dialýzou či transplantace.

» Slovník pojmů