Záznamy předchozích webinářů

24.10.2019 Heparinem indukovaná trombocytopenie 

Přednášející: MUDr. Jitka Šlechtová

Proběhlo: 24. 10. 2019 

Heparinem indukovaná trombocytopenie – HIT bez trombózy nebo HITT s trombózou je imunitně podmíněná komplikace léčby heparinem, charakterizovaná trombocytopenií a trombózou převážně, ale nejen, v mikrocirkulaci. HIT je způsobena specifickými protilátkami typu IgG proti komplexu PF4/heparin (PF4 = destičkový faktor 4) a představuje vzácnou komplikaci léčby jak nefrakcionovaným heparinem (UFH), tak nízkomolekulárním heparinem (LMWH). V etiologii HIT se uplatňují nejen vzniklými imunními komplexy FT4/heparin  aktivované trombocyty, ale i aktivované endoteliální buňky, monocyty, neutrofily a erytrocyty, což vede k rozvratu hemostázy a navození protrombotického stavu. Protrombotický stav může vyústit nejen v žilní, ale i tepenné trombózy v různých lokalizacích (projevem tak může být kromě žilní tromboembolie také akutní končetinová ischémie, akutní infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda či kožní nekróza). Pokud není HIT adekvátně léčená, může mít fatální průběh.

Pro včasnou diagnózu HIT je zapotřebí stanovit  4T skóre (Thrombocytopenia, Timing, Thrombosis, oTher cause). Při hodnocení trombocytopenie není důležitá absolutní hodnota trombocytů, ale procento poklesu jejich výchozí hodnoty. Proto je třeba hodnotu trombocytů při zahájení léčby heparinem znát!   Při klinickém stanovení diagnózy je nutné její potvrzení specifickými laboratorními testy – buď funkčními nebo stanovením protilátek proti komplexu PF4/heparin. Po stanovení diagnózy je nutné okamžité ukončení antikoagulační léčby heparinem (UFH či LMWH) a zahájení podávání neheparinových antitrombotik (fondaparinux, warfarin, xabany). Doporučované přímé parenterální inhibitory FII (lepirudin, bivalirudin, argatroban) nejsou v ČR registrovány. Součástí prezentace je kazuistika pacientky po náhradě kolenního kloubu s  HIT, provázenou závažnými kardiálními komplikacemi.


Záznam webináře 

 
 

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE