Průvodce portálem CEVA

Všechny informace o používání portálu PO>STUDIUM na jednom místě. Najdete zde informace o podmíkách používání portálu, návody, jak efektivně získat kredity celoživotního vzdělávání (z kurzů a webinářů) a další tipy.

Informace o kreditním systému

Úvodní strana průvodce portálem

Průvodce prodloužením platnosti osvědčení krok za krokem [edit]

Žádost o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podejte nejpozději 60 dnů před skončením platnosti osvědčení.

Vyplňte žádost podle pokynů k vyplnění a na 1. stranu nalepte kolek v hodnotě 100,- Kč.

Žadatelé, kteří při první registraci (podle přechodných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění) nesplnili zákonem stanovené podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu doloží k žádosti splnění těchto podmínek (např. 3 roky praxe pro absolventy SZŠ, specializovaná způsobilost pro některá povolání apod.)

Do žádosti vyplňte a potvrďte zaměstnavatelem výkon zdravotnického povolání v příslušném oboru z posledních 10 let. Osoby samostatně výdělečně činné doloží výkon zdravotnického povolání úředně ověřenou kopií registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo poskytovatele zdravotních služeb.

Do žádosti vyplňte a potvrďte zaměstnavatelem formulář " Doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách" v hodnotě min. 40 kreditů z posledních 10 let a přiložte prosté kopie potvrzení nebo záznamů v průkazu odbornosti o účasti na formách celoživotního vzdělávání.

Žadatelé, kteří se rozhodnou nahradit výkon povolání nebo kredity z posledních 10 let zkouškou k vydání osvědčení, přiloží k žádosti prostou kopii dokladu o složení zkoušky. 

Žádost s přiloženými doklady zašlete na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
Uznávací jednotka Brno
„REGISTRACE"
Vinařská 6
603 00 Brno

K žádosti o prodloužení platnosti osvědčení již nepřikládejte doklady o získané odborné a specializované způsobilosti, které jsou doloženy k prvnímu vydání osvědčení, nebo v průběhu registračního období, o zdravotní způsobilosti, o bezúhonnosti.

Osvědčení se vydává na dobu 10 let.

Často kladené dotazy najdete na tomto odkazu http://www.nconzo.cz/web/guest/otazky-k-registraci.Často kladené dotazy týkající se získávání kreditů v portálu CEVA najdete zde.

Formuláře jsou dostupné na tomto odkazu http://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1

href="http://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1">

Zkouška k vydání osvědčení
[edit]

Zkouška k vydání osvědčení podle v §§ 66 - 71 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.), je jedním ze způsobů získání registrace.

Zkouška k vydání osvědčení podle §§ 8 - 12 vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)se skládá z části:

  • teoretické – lze nahradit chybějící počet kreditů (40)
  • praktické – lze nahradit chybějící 1 rok praxe v posledních 10-ti letech

ZKOUŠKOU NELZE NAHRADIT 3 ROKY PRAXE U ABSOLVENTŮ SZŠ.

Omluvit ze zkoušky se může uchazeč písemně nebo elektronicky, a to před termínem konání zkoušky.

Úhrada nákladů za zkoušku k vydání osvědčení se nevrací.

Výše úhrad za zkoušky upravuje Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

Pozvánku ke zkoušce obdrží uchazeč minimálně 30 dnů před stanoveným termínem.

Kontakty na informační linku registru:

Telefon: 543 559 354, 543 559 358 -
(PO - ČT od 7,30 - 15,30 hod., PÁ od 7,30 - 15,00 hod.)

Zkouška k vydání osvědčení: 543 559 511 

Mail: infolinka@nconzo.czzkouska@nconzo.cz

Kontakty na uznávací jednotku MZČR:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP - Uznávací jednotka Brno
Vinařská 6; 603 00 Brno
 

Úřední dny pro veřejnost:

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00-17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00-17.00

Kontaktní osoby:

Jitka Dočkalová
tel. 543 559 555
mail:Jitka.Dockalova@mzcr.cz
- výstupní kontrola osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  příchozí a odchozí korespondence týkající se registrace a kreditního systému

Ing. Kateřina Přibylová

tel. 543 559 553

mail:Katerina.Pribylova@mzcr.cz
- problematika uznávání kvalifikací získaných v zemích EU i mimo EU, osvědčování kvalifikací získaných na území ČR pro účely výkonu zdravotnického povolání v zahraničí