Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

S věkem dochází k involuci orgánů s postupným zhoršováním jejich funkce. Glomerulární filtrace plynule klesá od středního věku vlivem progresivní ztráty nefronů. Protože však současně dochází k redukci svalové hmoty a zmenšuje se příjem masa v potravě, hladina kreatininu v séru stoupá jen málo. U starších pacientů je důležité respektovat fyziologický pokles funkcí a zbytečně nediagnostikovat ledvinné onemocnění, které je nutné sledovat a léčit. Snížení glomerulární filtrace má za následek zhoršenou renální eliminaci některých léčiv a je proto větší nebezpečí předávkování (gentamicin, digoxin aj.). Ve stáří je menší i koncentrační schopnost ledvin; pro vyloučení stejného množství katabolitů tedy ledvina potřebuje větší množství tekutiny.

Koncentrace cholesterolu stoupá rovnoměrně s věkem u mužů, u žen až po menopauze. Tak je hladina cholesterolu u 65letých mužů o 10 – 30 % vyšší než u 20 – 30letých, u žen po menopauze klesá koncentrace HDL cholesterolu.

Vzestup aktivity alkalické fosfatázy, který popisují někteří autoři u osob nad 65 let věku, má nejspíše vztah k častějšímu výskytu osteoporózy a zejména Pagetovy choroby. Nárůst koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) s věkem je způsoben rostoucím objemem prostaty; k odlišení benigní hyperplazie od karcinomu prostaty slouží různé indexy, např. poměr volného a celkového PSA, celkového PSA a velikosti prostaty aj.

S věkem dochází postupně ke zhoršování glukózové tolerance. Abnormální odpověď na zátěž glukózou pozorujeme u 25 % osob starších 75 let, což však nutně neznamená, že by se z nich měli stát diabetici.

Ve stáří je tendence k poklesu koncentrace celkových bílkovin a albuminu v plazmě, větší pokles je však spíše ukazatelem malnutrice či zvýšeného katabolismu při chronických zánětlivých onemocněních.

Ve stáří klesá podíl vody v organismu, zejména na úkor její intracelulární složky. Stoupá práh žízně, což se projeví tendencí k vyšší osmolalitě séra.

Po zavedení hypersenzitivní metody stanovení kardiálního troponinu I či T se zjistilo, že jejich koncentrace ve stáří roste. Otázkou je, zda je to jev fyziologický nebo následek subklinického postižení myokardu: s vyšší hladinou kardiálního troponinu je totiž spojena horší prognóza nemocných vzhledem k přežití.